Wsparcie w pozyskaniu dotacji unijnych na lata 2014-2020
Dodatkowo

Wspieramy JST, MŚP i duże przedsiębiorstwa w pozyskaniu dofinansowania unijnego  • Klient: JST, MŚP i duże przedsiębiorstwa
  • Data: 2015-obecnie
  • Typ projektu: Dodatkowo

Jak korzystać z dotacji unijnych z budżetu UE na lata 2014-2020?

Środki pomocowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych z budżetu na lata 2014-2020 zostały już udostępnione w szeregu nowych naborów wniosków.

W pierwszych konkursach zaproponowano wysokie alokacje.

Brak powszechnej wiedzy beneficjentów o zmianach w zasadach rozdysponowywania środków pomocowych w nowej perspektywie budżetowej stwarza okazję do skutecznego aplikowania po pomoc bezzwrotną na planowane inwestycje i projekty rozwojowe.

Zapraszamy do konsultacji Państwa pomysłów rozwojowych

Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

  • audyt unijny - usługa rozumiana jest jako analiza możliwości pozyskania dotacji na wskazane przez Klienta zadania inwestycyjne przy rozważeniu wszystkich dostępnych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 programów i środków finansowych, a także uwzględnieniu zasad konkursowych i kryteriów oceny projektów. Audyt obejmie kompleksową analizę potrzeb i dobór dostępnych źródeł finansowania.
  • opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, biznes plan/studium wykonalności, załączniki) oraz kompleksową pomoc w realizacji i rozliczeniu projektu.
  • dodatkowe usługi konsultingowe obejmują wsparcie w procesie kojarzenia partnerów biznesowych, jednostek naukowych, koordynacji konsorcjów na rzecz realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
  • tworzenie systemu wsparcia dla internacjonalizacji działalności polskich przedsiębiorstw: analizy możliwości rozwoju eksportu na wybranych rynkach zagranicznych, wskazania warunków dostępu na rynki międzynarodowe, pomoc w opracowywaniu nowych modeli biznesowych w MŚP związanych z internacjonalizacją działalności, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania.

 

Wybrane konkursy - zakres przedmiotowy, podmiotowy, terminarz

Konkursy skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP dotyczą przedsięwzięć zmierzających do realizacji prac badawczych na rzecz firm, wdrożenia i komercjalizacji wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych; budowy demonstracyjnych wersji prototypów, opracowywania strategii wzorniczej, internacjonalizacji działań.

Ogłaszane są także konkursy kierowane do firm dużych, działających w konsorcjach.

Programy Regionalne uruchamiane z opóźnieniem, wejdą w poszczególnych województwach w fazę ogłaszania pierwszych konkursów dla przedsiębiorstw w końcówce 2015 r. i I poł. 2016 r.

Konkursy kierowane do podmiotów publicznych obejmują m. in. przedsięwzięcia z zakresu: ochrona różnorodności biologicznej, podnoszenie efektywności energetycznej, projekty transportowe i dotyczące mobilności, przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym oraz dotyczące wspierania włączenia  społecznego, projekty zwiększające udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z harmonogramem wybranych konkursów o dotacje unijne.

 

Preferencje w wyborze projektów do dofinansowania

Preferowane jest wspieranie projektów partnerskich (współpraca międzysektorowa, inicjatywy klastrowe) czy projektów współpracy w konsorcjach (jednostki naukowe, przedsiębiorstwa).

Wsparcie finansowe otrzymają projekty bardziej ryzykowne niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Dotacje przeznaczone są w dużej mierze na inwestycje w badania i wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych nie zaś na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Projekty aby uzyskać wsparcie bezzwrotne muszą wpisywać się w obszary inteligentnych specjalizacji i wykazywać się wysokim poziomem innowacyjności na skalę międzynarodową.

Projekty rozwojowe podmiotów publicznych powinny być oparte w znacznej mierze o działania w partnerstwie, wpisane w strategie obszarów funkcjonalnych.

 

Skuteczność procesu aplikacyjnego z doświadczonym doradcą

Zaangażowanie naszej spółki w procesy budowy partnerstw na rzecz inteligentnych specjalizacji, sukcesy w pozyskiwaniu dofinansowania dla naszych Klientów z programów międzynarodowych, współpraca z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu m. in. Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza są gwarancją skutecznej obsługi wniosków aplikacyjnych naszych Klientów.

Naszym klientom na życzenie przedstawiamy listę referencyjną zrealizowanych projektów.

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji Państwa planów rozwojowych.

Grzegorz Wieczerniak
Manager ds. projektów europejskich
+48 509 96 56 71
grzegorz@actiaforum.pl